Sản phẩm

Phần mềm quản lý cho thuê xe ô tô

Phần mềm quản lý cho thuê xê ô tô là phần mềm bao gồm những dịch vụ hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp cho thuê xe từ khâu quản lý cho thuê xe, sửa chữa dịch vụ, quản lý bảo hiểm, quản lý nợ và lãi suất vay ngân hàng theo xe. Đặc biệt phần mềm quản lý và nhắc nhở việc hết hạn phí đường bộ, bảo hiểm, ...

Phần mềm quản lý cho thuê xe ô tô bao gồm các chức năng chính sau:

1. Quản lý thuê xe theo hình thức hoạt động:

2. Chức năng ngân hàng: Quản lý số tiền vay ngân hàng theo từng xe cụ thể

3. Chức năng bảo hiểm

4. Chức năng bảo dưỡng, sửa chữa xe

5. Cảnh báo và Nhắc nhở:  " Thời hạn kiểm định" ; " Thời hạn đóng phí đường bộ" ; "thời hạn cavet xe", "thời hạn bảo hiểm"

6. Báo cáo quản trị

Phần mềm quản lý cho thuê xe ô tô
I.Các chức năng chính :
1. Quản lý thuê xe theo hình thức hoạt động:
- Xe thương Quyền,
- Xe khách lẻ,
- Xe thuê theo tháng
Chức năng quản lý xe cho thêm 3 cột: " Thời hạn kiểm định" ; " Thời hạn đóng phí đường bộ" ; "thời hạn cavet xe", Giá trị xe mua ban đầu (số tiền của công ty + số tiền vay ngân hàng). Đối với các cột về thời hạn có chức năng cảnh báo trước 15 ngày khi đến hạn quy định.
VD: Thời hạn cavet đến ngày 15/05 hết hạn, cần gia hạn thì khi mở phần mềm sẽ có thông báo nhăc nhở .
2. Chức năng ngân hàng: Quản lý số tiền vay ngân hàng theo từng xe cụ thể bao gồm:
- Thông tin ngân hàng (tên đơn vị, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, ..)
- Tổng số tiền vay, ngày vay, thời hạn vay theo tháng (VD: 48 tháng), số tiền gốc trả từng tháng, ngày thanh toán thực tế)
- Hàng tháng cho phép nhập số tiền thanh toán với ngân hàng (Số tiền phải trả do ngân hàng gửi về, số tiền gốc cố định hàng tháng, số tiền lãi thay đổi).
- Cho phép quản lý tổng nợ theo từng ngân hàng, tổng nợ theo từng xe, chi phí lãi vay từng xe.

3. Chức năng bảo hiểm:
- Thông tin công ty bảo hiểm (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, ..)
- Phí bảo hiểm (bảo hiểm vật chất, tai nạn dân sự, NNTX ), ngày hiệu lực, ngày hết hạn, và thời điểm thanh toán chi tiết theo từng xe (thông thường bảo hiểm sẽ cho thời hạn thanh toán 1 tuần)
- cho phép nhập số tiền thanh toán với công ty bảo hiểm, ngày thanh toán thực tế 
- Cho phép tổng hợp chi phí mua bảo hiểm theo từng xe, theo từng năm, Theo từng đơn vị bảo hiểm; tổng hợp chi phí bảo hiểm đã thanh toán cho việc sửa chữa các xe của cty

4. Chức năng bảo dưỡng, sửa chữa xe:
- Cho phép khai báo nhà cung cấp vật tư, địa chỉ, người liên lạc, điện thoại liên lạc, chi tiết các loại vật tư của từng nhà cung cấp (VD: Cty Phước Châu chuyên cung cấp bình acquy GS, vỏ ruột xe).
- Phần mềm quản lý cho thuê xe ô tô Quản lý các thông tin: Ngày bảo dưỡng, sửa chữa, diễn giải nội dung chi tiết sửa chữa (các nội dung này đã được cố định sẵn trong khai báo, nếu có chi tiết nào mới thì sẽ vào khai báo trước), số tiền, ngày thanh toán, hình thức thanh toán (do công ty chi trả hay do bên bảo hiểm chi trả).

II. Hệ thống báo cáo:

1. Báo cáo doanh thu : theo từng xe, theo năm, theo khách hàng
2. Báo cáo tình hình vay ngân hàng (tổng số tiền vay, tổng lãi đã thanh toán, tổng gốc đã thanh toán, tổng gốc còn lại) chi tiết theo từng ngân hàng, Theo từng xe, từng năm thời hạn vay, ngày thanh toán (ngày thanh toán thực tế gốc + lãi hàng tháng)
3. Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm (phí bảo hiểm theo đơn vị cung cấp, Theo xe, theo năm
4. Báo cáo tình hình bảo dưỡng, sửa chữa (theo từng xe, theo hình thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản, bảo hiểm thanh toán )
5. Báo cáo tình hình nhập vật tư theo nhà cung cấp.
6. Báo cáo công nợ theo khách hàng, theo xe. Theo nhà cung cấp

Download demo phần mềm quản lý cho thuê xe ô tô tại đây